คนงานจะเกลี่ยดินให้เสมอและเท่าๆกัน

คนงานจะเกลี่ยดินให้เสมอและเท่าๆกัน

คนงานจะเกลี่ยดินให้เสมอและเท่าๆกัน

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.